ПРАВИЛА благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Судилківської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сільської ради №14 від 02.10.2019 року

ПРАВИЛА
благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території
Судилківської сільської ради

РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Судилківської сільської ради (далі – Правила) є нормативно- правовим актом місцевого самоврядування, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій, об’єктів благоустрою Судилківської сільської ради, регулюються права та обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою території сільської ради, визначаються головні вимоги щодо благоустрою, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на всій території Судилківської сільської ради.
Правила спрямовані на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Судилківської сільської ради суб’єктами у сфері благоустрою.
1.2. Об’єкти благоустрою Судилківської сільської ради використовуються відповідно до функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.3. Організацію благоустрою Судилківської сільської ради забезпечує орган місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Судилківської сільської ради.
1.4. Повноваження Судилківської сільської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно- правовими актами України.
1.5. Судилківська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, суб’єктів господарювання до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.7. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного епідемічного стану населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та чинного законодавства України.
1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території Судилківської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України. Притягнення до такої відповідальності не звільняє особу від обов’язку відшкодування шкоди.
1.9. Правила поширюють свою дію на всіх суб’єктів благоустрою, що знаходяться на території сіл громади та поза їх межами, незалежно від їх реєстрації за місцем проживання, місцезнаходженням, місця перебування, громадянства, іншої приналежності до іноземних держав та іншим організаціям, майно яких знаходиться на території Судилківської сільської ради.

РОЗДІЛ 2.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
2.1.1. Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально- економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо та заходів, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
2.1.2. Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами, сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально- складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.
2.1.3. Утримання в належному стані території – використання території за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.
2.1.4. Вулично-дорожня (шляхова) мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, це мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо- квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
2.1.5. Заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
2.1.6. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, що спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог цих Правил, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно до існуючого законодавства.
2.1.7. Суб’єкти у сфері благоустрою території Судилківської сільської ради – учасники відносин у сфері благоустрою сіл, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
2.1.8. Суб’єктами управління благоустроєм Судилківської сільської ради є органи місцевого самоврядування і державні органи:
– Судилківська сільська рада;
– виконавчий комітет Судилківської сільської ради;
– комунальне підприємство Судилківської сільської ради ;
– Інші підприємства, організації та установи, діяльність яких пов’язана з організацією життєдіяльності Судилківської сільської ради.
В даних Правилах суб’єкти управління благоустроєм іменуються як органи управління благоустроєм сіл.
2.1.9. Інші терміни сфери благоустрою сіл визначені законами України.

РОЗДІЛ 3.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ
СУДИЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Судилківської сільської ради мають право:
користуватися об’єктами благоустрою громади;
вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою території громади;
отримувати у встановленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою на території Судилківської сільської ради та про внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території Судилківської сільської ради, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, садів, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.
3.2. Громадяни у сфері благоустрою території Судилківської сільської ради зобов’язані:
утримувати в належному стані закріплені за ними в встановленому порядку території. Прибирання присадибної ділянки та прилеглої до неї території на відстані 10 метрів, проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору зі спеціалізованим підприємством забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки;
дотримуватися правил благоустрою території Судилківської сільської ради;
не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою Судилківської сільської ради;
відшкодовувати у встановленому порядку шкоду, що завдана порушенням законодавства з питань благоустрою Судилківської сільської ради особам, що її понесли та територіальній громаді в цілому;
укладати самостійно договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі плати за утримання будинку та прибудинкової території).
забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових) відповідно до діючих санітарних норм;
дотримуватися вимог діючих нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами;
не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця; не допускати створення на прибудинкових та інших територіях сіл стихійних звалищ відходів (твердих та рідких господарсько-побутових). виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

РОЗДІЛ 4.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ СУДИЛКІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою території Судилківської сільської ради мають право:
брати участь у розробленні заходів з благоустрою території сіл громади; вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Судилківської сільської ради або призводять до її нецільового використання;
вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою території Судилківської сільської ради.
4.2. Підприємства, установи, організацій та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:
утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини), прилеглу територію на умовах визначених цими правилами;
здійснювати благоустрій та озеленення території житлової та громадської забудови, території наданої їм у вставленому законом порядку, а також прилеглої території з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм та правил; утримувати в належному стані фасади своїх будівель і споруд;
усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
своєчасно усувати на власних територіях (об’єктах благоустрою або їх частинах) чи прилеглих до них територіях у межах визначених цими Правилами, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;
відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, законодавства про відходи, забезпечувати виконання вимог діючих санітарних норм;
вивозити самостійно, або на підставі укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами, відходи у тому числі тверді побутові, негабаритні, будівельні, ґрунтові (із залишками фундаменту, каменю, мергелю та інших компонентів), що утворюються при створенні котлованів під будівництво та інших відходів на полігон, твердих побутових відходів у визначені місця ( для складування ґрунту) . Вивіз відходів, крім негабаритних, будівельних, ґрунту здійснюється спеціально обладнаним транспортом, що виключає можливість забруднення території Судилківської сільської ради;
забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для збору сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно- технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими у встановленому порядку;
відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки; встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, торгівельних та інших будівель і споруд, біля торгових кіосків, павільйонів, та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі;
в осінній період, опале листя своєчасно збирати і вивозити (не допускати його спалювання) на спеціально відведенні місця, узгоджені з виконавчими органами сільської ради.
не допускати зберігання та вивезення відходів у несанкціоновані місця; не допускати створення на прибудинкових та інших територіях сіл стихійних звалищ відходів (твердих та рідких господарсько-побутових).
не допускати течі води, а також побутово-фекальних та інших забруднених стоків на вулиці, газони, тротуари і у водойми. При поривах або пошкодженнях трубопроводів і теплотрас – усувати неполадки протягом доби, а каналізаційної мережі – негайно. При залитті доріг та тротуарів в зимовий період відповідальність за своєчасне очищення доріг та тротуарів від льоду покладається на підприємства, на балансі яких знаходяться вказані дороги;
здійснювати відповідно до чинного законодавства видалення сухостою (сухих дерев, чагарників, сухих та поламаних гілок), постійний догляд і утримання в належному стані пішохідних доріжок та тротуарів, в зимовий період своєчасно очищати їх від снігу, посипати проти ковзними матеріалами;
на прилеглій території здійснювати регулярний покіс трави ( газони скошують з висотою 6-10 см. Висота травостою, що залишається 3-5 см ), знищувати зареєстровані під карантинні рослини, не допускаючи їх цвітіння;
проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою;
власники будівель, споруд, земельних ділянок, які знаходяться в зоні історичної, культурної чи архітектурної забудови зобов’язані утримувати в належному стані прилеглу територію до цих об’єктів та не порушувати їхнього первинного автентичного вигляду та стану;
в закладах громадського харчування обов’язковою є наявність туалету та умивальника в кількості, що відповідає розрахунку у відповідності до кількості відвідувачів та площі приміщень згідно державних будівельних і санітарних норм;
підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан;
усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою;
на центральній магістралі, площах та вулицях населеного пункту має бути забезпечене освітлення вивісок та вітрин. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов;
на пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, площах, магістралі з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється;
виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно- правовими актами.

РОЗДІЛ 5.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

5.1 Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснює Судилківська сільська рада.
5.2 Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:
1) прибирання сміття, відходів, листя;
2) озеленення;
3) збереження зелених насаджень;
4) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень) відповідно до вимог законодавства;
5) відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
6) встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
7) забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.
5.3 Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.
5.4 Утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.
5.5 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Судилківської сільської ради.
5.6 Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно- епідеміологічного законодавства.
5.7 Виконання будь-яких будівельних робіт (крім робіт зі встановлення надмогильних пам’ятників) у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

РОЗДІЛ 6.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИЛЕГЛОЇ
ТЕРИТОРІЇ ДО ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНИХ БУДІВЕЛЬ (САДИБ)

6.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.
6.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці, в разі відсутності проїжджої частини на відстані 10 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.
6.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:
1) прибирання сміття, відходів, листя;
2) збереження зелених насаджень;
3) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень) за відповідним дозволом виконавчого комітету сільської ради;
4) скошування трави кожної другої суботи місяця;
5) видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;
6) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
7) розчищення у зимовий період снігу.
6.4. Громадянам суворо забороняється створювати стихійні звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, малі водойми.
6.5. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території, утворення загонів для утримання свійських тварин та птиці. У разі звернення громадян до виконавчого комітету сільської ради із заявою про надання дозволу на тимчасове зберігання будівельних матеріалів (піску, щебеню, цегли, мішків з матеріалами та ін.) з метою будівництва, виконавчий комітет сільської ради має право надати такий дозвіл, але не довше ніж до 1 листопада року, в якому був виданий дозвіл на тимчасове зберігання будівельних матеріалів.
6.6. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

РОЗДІЛ 7
ПЛАНУВАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖ

7.1. Огорожі земельних ділянок необхідно встановлювати по межі земельних ділянок, визначених документами на власність земельної ділянки або землекористування.
7.2. Дозволено проектувати огородження, як окремих ділянок, так і усієї прибудинкової території садибної забудови. Висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.
7.3. Встановлення огорожі між суміжними земельними ділянками окремих власників
(землекористувачів), конструкція якої передбачає часткове втручання на суміжну земельну ділянку, можливе при умові нотаріально завіреної згоди власника суміжної земельної ділянки.
7.4. У випадку відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки огорожа встановлюється у межах власного (орендованого) землекористування.
7.5. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.
7.6. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.
7.7. Огорожа зі сторони вулиці, провулку може бути суцільною.
7.8. Огорожа, що розмежовує сусідні земельні ділянки повинна відповідати таким критеріям:
– нижня, цокольна частина огорожі може бути глухою, висота якої не повинна перевищувати 0,75 м.
Цей пункт не поширюється на випадки досягнення згоди між сусідами, завіреної у встановленому порядку.
7.9 Огорожі підлягають демонтажу, якщо розміщуються протиправно (самовільно встановлені), а саме:
– розміщенні з порушенням цих Правил;
– що розміщуються з відхиленням від меж земельної ділянки, яка надана у власність або ж користування;
– що розміщенні з порушенням державних будівельних, санітарних та протипожежних норм і правил;
– що встановленні з захопленням земель загального користування з істотним порушенням червоних ліній вулиць та провулків;
– що встановленні на мережах підземних комунікацій води, газу, елект рики та зв’язку.

РОЗДІЛ 8.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

8.1. Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.
8.2. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:
1) прибирання сміття, відходів, листя;
2) збереження зелених насаджень;
3) догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень) за відповідним дозволом виконавчого комітету сільської ради;
4) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
8.3. Для забезпечення своєчасного здійснення благоустрою встановлюються наступні межі прилеглої території:
– для об’єктів виробничої сфери (підприємств) – 50 метрів від меж земельної ділянки наданої у власність або в користування (оренду, тощо), включно до проїзної частини вулиці (шосе, площі, провулка тощо);
– для об’єктів невиробничої сфери (готелі, лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, учбові заклади, підприємства побутового обслуговування, ринки, вокзали, видовищні установи, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів та мийки, автостоянки, авто-гаражні кооперативи, складські приміщення, аптеки, нотаріальні контори, перукарні, офіси, та інші) – 15 метрів від меж земельної ділянки наданої у власність або в користування (оренду, тощо), включно до проїзної частини вулиці (шосе, площі, провулка тощо);
– для кіосків, біотуалетів, майстерень з ремонту годинників та взуття (розташованих осторонь від будівель), трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних, об’єктів пересувної торгівлі, тощо – 15 метрів від місця установки, включно до проїзної частини вулиці (шосе, площі, провулка тощо);
– для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж та зв’язку, тощо – 10 метрів від опори;
– для автомобільних шляхів, залізничних колій – в охоронній межі.
Для підприємств житло сервісу, об’єднань багатоквартирних будинків: у середині кварталів – від цоколю до цоколю, з боку вулиць – до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо).
8.4. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно- правовими актами.

РОЗДІЛ 9.
УТРИМАННЯ ТВАРИН

9.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:
1) не допускати утримання собак у місцях загального користування;
2) вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;
3) не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
4) не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.
9.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.
9.3. Власники тварин (у тому числі й собак) та птиці, у разі утримання їх на присадибних ділянках, зобов’язані їх розташовувати й утримувати на відстані не менше 15 метрів від сусіднього житлового будинку, рахуючи відстань по прямому вектору від цокольного поверху будинку.
9.4. Власникам сільськогосподарських тварин та птиці заборонено випасати їх на вулицях та інших громадських місцях (парках, скверах, дитячих майданчиках, прибудинкових територіях тощо).
9.5 Утримання сільськогосподарських тварин та птиці дозволяється в спеціальнообладнаних приміщеннях за наявності каналізації або ізольованого бетонного виробу для збору нечистот, для птиці до приміщення забезпечити обладнаний вигульний вольєр. Санітарний розрив від житлового сектору до приміщення для утримання худоби і птиці складає не менше 15 м.

РОЗДІЛ 10.
ВИМОГО ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

10.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2006р. №105, цих Правил, інших нормативно-правових актів.
10.2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.
10.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах території Судилківської сільської ради під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, висаджених мешканцями поруч з дворами житлових будинків приватного сектору, або які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.
Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів.
10.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001р. № 226. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об’єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми. За даними паспорта складається реєстр зелених насаджень.
10.5. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.
10.6. На територіях земельних ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.
10.7. На території зелених насаджень, газонів та квітників, що знаходяться на землях загального користування, забороняється:
10.7.1. складувати будь-які матеріали;
10.7.2. влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;
10.7.3. облаштовувати стоянки або розміщувати автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, в тому числі на прибудинкових територіях;
10.7.4. влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки;
10.7.5. ходити та влаштовувати ігри на газонах та квітниках; випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
10.7.6. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламоносії та оголошення; підвішувати та фіксувати електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
10.7.7. добувати з дерев сік, смолу, робити написи, надрізи, наносити інші механічні пошкодження;
10.7.8. пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом: рвати квіти, ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники та ін.;
10.7.9. заправляти, ремонтувати, мити транспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, у парках та скверах, інших зелених зонах;
10.7.10. збирати квіти, плоди, насіння та інші складові рослинного поход ження;
10.7.11. самовільно зносити, пересаджувати зелені насадження, а також здійснювати будівництво, реконструкцію або встановлювати будь-які споруди без відповідної дозвільної документації, рішень сільської ради, її виконавчого комітету ;
10.8. Місця висадки та види нових зелених насаджень визначаються балансоутримувачами за погодженням з виконавчим комітетом Судилківської сільської ради.
10.9. Поточне утримання скверів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.
10.10. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають техніку та відповідні навики у сфері поводження із зеленими насадженнями.
10.11. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводиться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають техніку та відповідні навики у сфері поводження із зеленими насадженнями.
10.12. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення зелених насаджень в незадовільному стані, знищення бур’янів за рішенням виконавчого комітету Судилківської сільської ради, покладається на:
10.12.1. на прибудинкових територіях багатоквартирних, кооперативних, відомчих будинків, ОСББ – на балансоутримувачів, власників, користувачів цих будинків;
10.12.2. на території парків і ринків – підприємства, які їх утримують та користуються на підставі відповідних договорів;
10.12.3. на територіях підприємств – на дані підприємства;
10.12.4. на територіях, відведених під будівництво, та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва.
10.13. Видалення зелених насаджень на території Судилківської сільської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету Судилківської сільської ради (далі – Компетентний орган).
10.14. Підставою для прийняття рішення про видалення зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи (далі – заявник) про видалення зелених насаджень до Компетентного органу.
10.15. Комісією сільської ради з питань знесення зелених насаджень (далі комісія) проводиться обстеження зелених насаджень, вказаних у заяві. Діяльність комісії в частині проведення обстеження зелених насаджень, нарахування відновної вартості (у разі необхідності), оформлення акта обстеження координується Компетентним органом.
10.16. Комісія визначає стан зелених насаджень і складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, за зразком Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 22.08.2012р. № 423.
10.17. Голова комісії готує проект рішення Компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню. Компетентний орган у місячний строк після надходження проекту рішення приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у випадках, передбачених пунктом 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року №1045.
10.18. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.
10.19. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.
10.20. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень, які підлягають знесенню, здійснюється з подальшим оформленням акта обстеження.
10.21. Санітарна, омолоджуюча та формуюча обрізка дерев не є видаленням зелених насаджень і проводяться за рішенням балансоутримувача без рішення Компетентного органу та оформлення акта обстеження зелених насаджень.
10.22. Порушення вище перерахованих вимог спричиняє покладання на винного адміністративної відповідальності і відшкодування шкоди у визначеному законодавством порядку.

РОЗДІЛ 11.
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ.

11.1 .Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.
11.1.1 Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають в тому числі і на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
11.1.2 Балансоутримувачів об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.
11.1.3. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом чи обов’язок з утримання якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.
11.1.4. Громадські туалети, біотуалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись. Біотуалети слід експлуатувати відповідно до затвердженої технічної документації, з використанням відповідних препаратів.
11.1.5. Юридичні та фізичні особи повинні укладати договори на вивіз твердих побутових відходів (рідких нечистот) .
11.1.6. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться за рахунок балансоутримувача (власника) будинків чи квартир відповідно.
11.1.7. Організації, що здійснюють ремонтні або/та будівельні роботи повинні мати договір на видалення будівельних та побутових відходів.
11.1.8. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на сміттєзвалищі.
11.1.9 Домовласники приватних будинків зобов’язані забезпечувати вивіз твердих та рідких побутових відходів.
11.2 Вимоги до санітарного очищення.
11.2.1. Прибирання прилеглих і закріплених територій здійснюється кожним суб’єктом благоустрою.
11.2.2. Терміни прибирання можуть установлюватися даними Правилами, цивільно- правовими договорами з балансоутримувачами і власниками територій і об’єктів. У деяких випадках, терміни прибирання можуть установлюватися нормами законодавства України.
11.2.3. Власники (співвласники), балансоутримувачі та користувачі територій і об’єктів, проводять роботи з устрою місць тимчасового збереження твердих побутових відходів (ТПВ) на своїй території.
11.2.4. ТПВ складуються у відповідних місцях тимчасового збереження, звідки вивозяться в місця їхнього видалення, правовий статус яких установлюється виключно законом. Забороняється складувати будь-які відходи в не відведених для цих цілей місцях.
11.2.5. Суб’єкти благоустрою забезпечують підготовку твердих побутових відходів до їхнього безпечного вивозу з відповідних територій у терміни і способом, що встановлюються договорами з виконавцем послуг з вивозу відходів.
11.2.6. Місця тимчасового складування відходів утримуються таким чином, щоб забезпечити безпечне їх збереження, зручне завантаження і не допускати поширення відходів на сусідні території.
11.2.7. Власники, балансоутримувачі і користувачі територій зелених насаджень, скверів і куточків відпочинку повинні здійснювати прибирання відходів на цих територіях.
11.2.8. Прибирання і вивіз відходів, під час виносної (виїзної) торгівлі і після її закінчення, здійснюється суб’єктом, що здійснював цю торгівлю і за його рахунок.
11.2.9. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної, а при відсутності мережі – в спеціальні резервуари.
11.2.10. Тимчасове складування і видалення відходів повинне здійснюватися способом, визначеним виключно законодавством України. Забороняється залишати відходи на прилеглих територіях, зелених зонах, а також скидати сміття з балконів і лоджій.
11.3. Вимоги до організації безпеки життєдіяльності.
11.3.1. Власники, балансоутримувачі і користувачі зобов’язані підтримувати в належному стані відповідні ділянки тротуарів і огорож у межах своєї прилеглої території; виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту відповідних малих архітектурних форм; рекламодавці зобов’язані забезпечувати безпеку своїх рекламних носіїв.
11.3.2. Ремонт і обслуговування наземних і підземних комунікацій, здійснюється винятково їхніми власниками чи уповноваженими ними особами. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками. При змінах місця розташування підземних комунікацій негайно надавати сільській раді відповідну технічну документацію.
11.4. Вимоги до утримання об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності.
11.4.1. Власники (співвласники), балансоутримувачі і користувачі, а також уповноважені ними особи зобов’язані здійснювати заходи щодо утримання своєї власності у належному та естетичному вигляді. У випадку передачі об’єктів власності в розпорядження чи користування іншим особам, у договорі повинні бути передбачені умови виконання Правил благоустрою. У випадку не виконання цієї умови – обов’язок утримання нерухомості залишається за власником.
11.4.2. Встановлення гаражів, кіосків, павільйонів та інших споруд без відповідних дозволів забороняється.
11.4.3. У випадку утримання на балансі чи користуванні територій, на яких знаходяться малі архітектурні форми, відповідні суб’єкти благоустрою забезпечують їхній належний і безпечний стан та вживають заходів з попередження їхнього ушкодження за свій рахунок.
11.4.4. Орендодавець (наймодавець) має право встановлювати порядок утримання орендованого майна і прилеглих територій для орендаря (наймача).
11.4.5. У випадку будь-якого ушкодження об’єктів благоустрою, винна особа зобов’язана виконати всі роботи з відновлення ушкоджених об’єктів благоустрою та відшкодувати шкоду.
11.5. Вимоги до збереження естетичного вигляду населених пунктів, які входять до складу Судилківської сільської ради:
11.5.1. Місце установки і конструкцію малих архітектурних форм, що планується встановлювати на відповідній території, – узгоджується із виконавчим комітетом сільської ради.
11.5.2. Здійснення благоустрою балконів, лоджій та інших подібних споруд таким чином, щоб не захаращувати аварійні виходи і не погіршувати архітектуру фасадів будинків і споруджень.
11.5.3. Службові написи, малюнки на будинках, спорудженнях і павільйонах зупинок міського транспорту – робити виключно у встановленому законом порядку.
11.5.4. Забороняється:
– змінювати зовнішній вигляд фасадів споруд без відповідних проектних документів;
– наклеювати афіші, оголошення та інші носії інформації у не встановлених місцях.
11.6. Вимоги організації захисту навколишнього середовища.
11.7.1. Відвід стічних вод необхідно виконувати відповідно до норм діючого законодавства України.
11.7.2. При проектуванні, плануванні, організації і ведення будь-яких робіт, усі суб’єкти благоустрою передбачають заходи, що виключають чи зменшують процес утворення пилу, відходів або зменшують територію їх поширення.
11.7.3. Миття транспортних засобів і механізмів виконувати в суворій відповідності з нормами екологічного законодавства України.
11.7.4. Забороняється:
– спалювати відходи різного походження;
– миття транспортних засобів в охоронних зонах та смугах відведення водних об’єктів сіл;
– відкачка та виток води і стічних вод на вулиці, проїзну частину дороги, газони, квітники, тротуари.
11.8. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.
11.8.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення та інших фізичних факторів зобов’язані:
1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
2) забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував 40 ДБ в денний та 30 ДБ в нічний час;
3) додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБ в денний час і 30 ДБ в нічний час;
4) додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в житлових будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках і в прилеглих житлових приміщеннях він становив не більше 30 ДБ цілодобово;
5) вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):
– житлові будинки і прибудинкові території;
– готелі ;
– заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
– в інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
– у парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
11.8.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
11.8.3. Забороняється:
1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 7.00;
2) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщеннях, інших захищених об’єктах після 17.00 та у вихідні та святкові дні. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 17.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні – впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;
3) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність – протягом доби;
4) проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з органом СЕС;
5) стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.
11.8.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що
супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що
супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
3) попередження або/та ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;
7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня сіл, інших свят відповідно до рішення сільської ради, виконавчого комітету сільської ради ,проведення спортивних змагань;
9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з уповноваженим органом місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 12.
ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

12.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу наданого Судилківською сільською радою;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами тощо;
6) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
7) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
8) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
9) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
10) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;
11) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;
12) самовільно підключатись до мереж водопостачання та водовідведення (каналізації);
13) самовільно займати земельні ділянки на всій території Судилківської сільської ради (в межах населеного пункту та за його межами) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;
14) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
15) самовільно встановлювати об’єкти торгівлі (в тому числі пересувні) у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;
16) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва чи реконструкції;
17) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
18) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
19) вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

РОЗДІЛ 13.
ПЕРЕЛІК ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ), ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ТЕРИТОРІЇ СУДИЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

13.1. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.
13.1.1 На об’єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
4) вивозити або/та звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами тощо;
6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;
7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;
9) порушувати вимоги нормативно-правових актів щодо поводження з відходами (складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів);
10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
13) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
14) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
15) самовільно підключатися до мереж водопостачання, водовідведення та господарсько-побутової каналізації;
16) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;
17) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
18) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
19) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
20) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
21) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;
22) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 14.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ СУДИЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

14.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно- правовими актами та рішеннями Судилківської сільської ради та її виконавчого комітету.
14.2. Відповідно до п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» накладаються стягнення, передбачені ст.ст.82, 152 КУпАП за порушення вимог цих Правил, а саме за:
14.2.1. Самовільне скидання всіх видів відходів, грунту тощо у невідведених для цього місцях.
До відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території, після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень.
14.2.2. Несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої.
14.2.3. Забруднення впорядкованої території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів.
14.2.4. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.
14.2.5. Несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків.
14.2.6. Засмічення місць загального користування.
14.2.7. Витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території.
14.2.8. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
14.2.9. Посипання тротуарів хімічними речовинами.
14.2.10. Миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях.
14.2.11. Несвоєчасне прибирання місця зберігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових територіях).
14.2.12. Складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу.
14.2.13. Складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу.
14.2.14. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.
14.2.15. Наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів сільського благоустрою тощо.
14.2.16. Забруднення території, вулиці тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі.
14.2.17. Відсутність освітлення розкопаного місця.
14.2.18. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.
14.2.19. Відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт.
14.2.20. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою.
14.2.21. Забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу виконкому сільської ради).
14.2.22. Самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток, стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація.
14.2.23. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.
14.2.24. Незадовільне забезпечення технічної справності:
14.2.24.1. Доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, пішохідних доріжок.
14.2.24.2. Колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку тощо, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації.
14.2.25. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.
14.2.26. Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам:
14.2.26.1. Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для відходів.
14.2.26.2. Кіосків, літніх торговельних майданчиків, яток стаціонарних,
трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту.
14.2.26.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятних дошок.
14.2.26.4. Будівель і споруд житлового та нежитлового призначення.
14.2.27. Спалювання на території громади опалого листя, сухої рослинності, будь- яких промислових, будівельних та побутових відходів.
Після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень до відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території.
14.2.28. Самовільне захоплення території (частини території) об’єкта благоустрою Судилківської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                                                                                     Т.Котик

 

//